<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29149472\x26blogName\x3dPulse+Circle\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/\x26vt\x3d1584745569547748448', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
;
WELCOME TO PULSE CIRCLE: [the.pulse_circle] version 2.1. , The official blog site of Richard V. Diongson... Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it!Enjoy!
Posted Friday, August 17, 2007

Here's my official entry for the Wika2007 of Pinoy Blogosphere... Pagpasensiyan nyo po ang isang trying-hard na entry na to. Ahhehee.. Please respect the author..Si Bisoy sa Hamon ng maraming Wika


Nananalaytay sa kanyang dugo ang pagiging laking- Mindanao… Patuloy sya sa paglaki… Patuloy sa pag-unlad… Sa bawat araw ng kanyang paghinga, sa patuloy na pagtahak ng kanyang paglalakbay; ay tuloy sa paglawak ang kanyang kaalaman.


Noong sya’y musmos pa lang hanggang tumuntong sa eskwela, maraming nagbago sa kanyang isipan. Sa kanyang araw- araw na pakikisalamuha, sa pagkawalay nya sa pamilya at sa pakikipaglaban sa hamon ng buhay.

Mahalaga ang ambag ng wika sa kanyang pag-unlad. Sa kanyang lupang sinilangan, nakagisnan niya ang wikang Bernakyular. Sila na naituring na mga Bisaya. Hanggang sa pagtapak nya sa elementarya, unti-unti nyang natutunan ang salitang Tagalog. At nagiging bihasa sa Ingles nang nasa sekundarya at kolehiyo.

Sa tatlong wikang meron sya, sa anking kakayahang makisalamuha sa ibat-ibang tao, sa anumang sitwasyon; Malaya nyang naipapahayag ang sarili nyang saloobin, makipagpalitang- kuro at maghatid sa iba ng kaalaman.

Kakaiba sya sapagkat kaya nyang makipagsabayan sa anumang agos ng buhay.

Ang papel ng iba’t- ibang wika sa kanyang buhay ay patuloy sa pag-iba. Ang pagbabagong ito ay produkto ng lumalawak nyang kaisipan. Kasabay sa pagbabago na ito, nagbago ang paraan ng kanyang pamumuhay at ang kanyang kapaligiran.

Sa sobrang pagnanasang makipagsabayan sa lahat, dala na rin ng hindi pa ganap na kamalayan, hindi maitatangging malaki ang kontribusyon ng mga wikang meron sya. Ito ang gumabay sa kanyang tagumpay.

…At ito ang tunay na sukatan sa isang matatag na bansa sapagkat ito’y matatamo sa pagyaman at aktibong karunungan na nagsisimula sa kanya-kanyang karunungan ng ibat-ibang wika.

Hindi kailanman maitatangging nakasalalay sa maraming wika ang pagkakaintindihan ng mga Pinoy, anumang relihiyon on saanmang rehiyon. Hindi kailanman napupusyawan ang kahalagahan ng nakagisnang salita, ang wikang Bernakyular sapagkat dito ka namulat. Ang pagsasalita ng Tagalog ay higit na kailangan upang makipagpalitan ng pahayag saang panig ka man ng bansa. At ang wikang Ingles ay syang nagging daan upang makipagsabayan sa ibat- ibang panig ng mundo.

Pilipino, yaman din lamang na maraming wika meron tayo, ano pa ang hinihintay mo. Paunlarin nang husto ang ating bansa, sa pakipagsabayan sa mundo, para sa atin at sa mga susunod pang salinlahi.

Si Bisoy, isang halimbawa… Bisaya, laking- Pinas, isang nurse sa Canada; nagtagumpay.. Isang Pilipino…
PinoyBlogoSphere.com | Pinoy Bloggers Society (PBS)

presents

Wika2007 Blog Writing Contest

Theme: "Maraming Wika, Matatag na Bansa"

Sponsored by:

Ang Tinig ng Bagong Salinlahi
Sumali na sa DigitalFilipino.com Club
Sheero Media Solutions - Web Design and Development
Yehey.com - Pinoy to p're
The Manila Bulletin Online
WikiPilipinas: The free �n hip Philippine Encyclopedia


-Richard


6:13 PM

|

---++---

Comments: Post a Comment

++::What is Pulse Circle?::++

Pulse Circle is the official web journal of Richard V. Diongson since May 2005. Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it! Enjoy! "++::Who's behind Pulse Circle?::++

Behind a typical average guy who has a typical average looks, easy rider, escape artist, junkie monkey and a home soul is a Richard Vallega Diongson, born under the twin sign (May 21, 1988), 19 years old and a Fourth year Bachelor of Science in Nursing student of the Paramedical Dept of Colegio de Kidapawan formerly North Cotabato Institute of Technology Inc. He is not likely to be considered very sociable but he is always willing to extend help in the community. He's doing fine in class. He loves blogging (he loves to blog and goes to Net Web with no particular thing in mind to blog about) and photography. He blogs depending on the availability of his schedule. Moreover, he loves to play dart. He's five feet and 5 inches tall, of medium built, black-haired, plain and ordinary.

He's hardworking and determined because he wants to accomplish his many aspirations in life. He's handling his course very challenging and in fact experiencing difficulties but he still handling it quite well. Email/ friendster- richard.diongson@gmail.com.

The guy has a life!


++::Archives::++

May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007

-----------------------+++-----------------------


++::Shout Box::++

-----------------------+++-----------------------


++::Blog Roll::++