<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29149472\x26blogName\x3dPulse+Circle\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/\x26vt\x3d1584745569547748448', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
;
WELCOME TO PULSE CIRCLE: [the.pulse_circle] version 2.1. , The official blog site of Richard V. Diongson... Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it!Enjoy!
Posted Thursday, August 10, 2006Likom- ibon

Alas otso ng umaga, isang totoong senaryo ang nagpamulat sa akin sa isang katotohanan sa isang puno. Hindi ko lubos akalaing, ang dalawa sa pitong inakay ay mula sa isang hawla. Isang katotohanang di ko inaasahan. Ang pakay ko dun ay ang magbigay ng kahit kunting serbisyong paramedikal bilang puting ibon. Ang dalawa at
ang iba pang mga ibong may tali na nasa ibang
puno ay binabantayan ng mga agilang kulay bughaw. Andun sila para gamutin dahil nga sila'y may sakit. Nasa mundong malaya nga sila pero oras nila'y di nila pag-aari dahil nasa direktang kontrol sila ng mga gwardiya. Ako, tulad ng nakakaraming ibon, kahit anong oras ay pwedeng kumain, pumunta sa ibang lugar, maglaro, makasama ang ibang mga ibon... Kakaiba sila.


Parang ordinaryong mga ibon lamang sila- tumatawa, walang bahid ng kalungkutan, Pero ikanga, hindi lahat ng nakikia ng ating mga mata ay yun na nga. Minsan may maliliit na pwersa na maaaring makita ng sobra pa sa makikita ng mga ordinaryong mata. Hanggang sa mauntog tayo at malamang nakapiring pala tayo.


May mga kaso sila- pagnanakaw, panggagahasa, pagdukot, panghaharas, pagpatay, atbp. At makikita sa kanilang mga mata na nakikiamot sila ng konting pag-asa na makabangon sa mundong salat sa salitang kalayaan. Lalo na kung makikita nila ang ibang ordinaryong ibon sa punong yun. Nakakagulat isipin andun sila sa punong yun na dapat ay nasa hawla.


Ilang oras ang lumipas, naatasan akong tanggalin ang dextrose na nakakabit sa kanilang kamay. Nagalinlangan ako dahil natatakot ako... Hindi dahil sa takot na baka ako'y mahostage kundi takot ako sa katotohanang makita silang pinagkaitan sa laya. Sila'y may mga tali.


May isang inakay ang nagtanong sa isang ibong may tali, Sino ang di mo malilimutan dito sa'min pag lumabas ka na? Walang sagot akong narinig kundi ang isang ngiti. Ewan ko kung bakit.


Sa kabilang puno, may isang matandang lalaking ibon, Mga siyamnapung taong gulang na. Ilang araw na ring hindi siya binibisita ng kanyang mga inakay. Hindi pa nabibili ang mga gamot na dapat ibigay nang gumaling. Mahirap humusga. Nagtatrabaho sila, sabi niya. Nakakaawa. Pero minsa'y napapangiti ko sya.


Ang mga ibong may tali at ang tinanggalan ng tali ay ilan lamang sa mga katotohanang aking napagtanto sa duty ko sa CPH, ilang araw na rin ang lumipas..


BREAKING NEWS: Was bloghopping when I chanced by Bikoy's site and I found out that in A survey by Men's Health Magazine found that Filipinos masturbate the most among nationalities polled.


3:12 PM

|

---++---

Comments: Post a Comment

++::What is Pulse Circle?::++

Pulse Circle is the official web journal of Richard V. Diongson since May 2005. Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it! Enjoy! "++::Who's behind Pulse Circle?::++

Behind a typical average guy who has a typical average looks, easy rider, escape artist, junkie monkey and a home soul is a Richard Vallega Diongson, born under the twin sign (May 21, 1988), 19 years old and a Fourth year Bachelor of Science in Nursing student of the Paramedical Dept of Colegio de Kidapawan formerly North Cotabato Institute of Technology Inc. He is not likely to be considered very sociable but he is always willing to extend help in the community. He's doing fine in class. He loves blogging (he loves to blog and goes to Net Web with no particular thing in mind to blog about) and photography. He blogs depending on the availability of his schedule. Moreover, he loves to play dart. He's five feet and 5 inches tall, of medium built, black-haired, plain and ordinary.

He's hardworking and determined because he wants to accomplish his many aspirations in life. He's handling his course very challenging and in fact experiencing difficulties but he still handling it quite well. Email/ friendster- richard.diongson@gmail.com.

The guy has a life!


++::Archives::++

May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007

-----------------------+++-----------------------


++::Shout Box::++

-----------------------+++-----------------------


++::Blog Roll::++