<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29149472\x26blogName\x3dPulse+Circle\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/\x26vt\x3d1584745569547748448', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
;
WELCOME TO PULSE CIRCLE: [the.pulse_circle] version 2.1. , The official blog site of Richard V. Diongson... Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it!Enjoy!
Posted Wednesday, September 14, 2005

Ganid sa Tubo


Setyembre 12-
“Ano na lang ang mangyayari sa mga tulad naming ordinaryong mamamayan na kumain-dili na lamang na di kaya balikatin ang mga nagtataasang presyo ng mga bilihin at serbisyo…? Kaya labanan…ang GANID SA TUBO…”
-Juan dela Cruz
Umaga. Badtrip, punyemas naman kasi pumunta ako sa paaralan na wala naman palang klase. Buti na lang nakita ko yung kaklase ko, si Haron at sabay kaming naglakad sa daang Quezon Boulevard patungo sa terminal. Nang makaabot kami ay nalaman naming walang niisang nakapormang sasakyan na pumasada. Akala namin ilang drayber lang ang sasama sa sinasabing malawakang tigil- pasada. Pumunta na lamang kami sa isang internet kami at matapos ay naglakad-lakad muli upang makahanap ng sasakyang nagpapaskay ng mga na-stranded na pasahero. At nang kami ay nasa harap ng STI ay nakita namin ang isang kaklase at walang alinlangang nakisakay sa kanyang motorsiklo. Bumaba kami sa Brgy. Poblacion sa Makilala kung saan naroon ang mga drayber na nananawagan sa pagbasura sa sinasabing oil deregulation law. Ramdam ko ang kanilang mga hinaing. Halos linggu-lingo na ang walang patumanggang pagtaas ng presyo ng langis. Sana ang mga kumpanya ng langis dito na ihinto muna,alang-alang sa pambansang kapakanan, ang anumang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ano na lang ang mangyayari sa mga ordinaryong mamamayan na kumain-dili na lamang na di kayang balikatin ang mga nagtataasang presyo ng mga bilihin at serbisyo? Kung saan sa bawat paggalaw sa mundo, ay nasa kamay lamang ng iilan na tumatakda sa kapalaran ng mga salat sa yaman…


11:15 AM

|

---++---

Comments: Post a Comment

++::What is Pulse Circle?::++

Pulse Circle is the official web journal of Richard V. Diongson since May 2005. Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it! Enjoy! "++::Who's behind Pulse Circle?::++

Behind a typical average guy who has a typical average looks, easy rider, escape artist, junkie monkey and a home soul is a Richard Vallega Diongson, born under the twin sign (May 21, 1988), 19 years old and a Fourth year Bachelor of Science in Nursing student of the Paramedical Dept of Colegio de Kidapawan formerly North Cotabato Institute of Technology Inc. He is not likely to be considered very sociable but he is always willing to extend help in the community. He's doing fine in class. He loves blogging (he loves to blog and goes to Net Web with no particular thing in mind to blog about) and photography. He blogs depending on the availability of his schedule. Moreover, he loves to play dart. He's five feet and 5 inches tall, of medium built, black-haired, plain and ordinary.

He's hardworking and determined because he wants to accomplish his many aspirations in life. He's handling his course very challenging and in fact experiencing difficulties but he still handling it quite well. Email/ friendster- richard.diongson@gmail.com.

The guy has a life!


++::Archives::++

May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007

-----------------------+++-----------------------


++::Shout Box::++

-----------------------+++-----------------------


++::Blog Roll::++