<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29149472\x26blogName\x3dPulse+Circle\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/\x26vt\x3d1584745569547748448', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
;
WELCOME TO PULSE CIRCLE: [the.pulse_circle] version 2.1. , The official blog site of Richard V. Diongson... Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it!Enjoy!
Posted Thursday, September 01, 2005

Ang mga Kalapati at ang misteryo ng puting PugadAng puting pugad ay tahanan at tagpuan ng mgakalapating nakabarong at nakasaya mula sa iba’t-ibang lugar saPilipinas. Ito [raw] ay tahanan ng katotohanan, kapayapaan at hustisyaang pinaiiral. Dito idinidinig at isinisiyasat ang mga batas na gawa ngmga kalapati. Kaya’y halina’t tunghayan natin ang mga nangyayari sangayon sa puting pugad at ating alamin ang nakabalot ngayon nitongmisteryo. Sinasadya pong takpan ang mga pangalan ng mga sangkot upangtakpan ang kanilang mga baho. Isang araw, mayroong isang pangyayaring napahinto saibang mga ibon na nagtatrabaho, hindi nila lubos akalaing ang iba sapinagkakatiwalaan nilang mga kalapati ay umalis nalang bigla sa gitnang diskusyon sa puting pugad. Isang katotohanang di mo inaasahang sa puting pugad pa na puno dapat ng katotohanan nangyari. Di nilainisip na maraming mga mata ang nakapaligid at nakabantay sa mga orasna iyon. Nagalit sila sa gitna ng dikusyon hinggil sa pagsisiyasat sakagagawan ng inahin. Naglakad-lakad ang iyong lingkod upang humagap ngimpormasyon. Kaya marami akong nakuha sa mga kapatid na inakay. Maynagsasabing tama lang ang ginawa ng mga kalapating iyon. Siyempre, angsabi naman ng iba ay hindi. E,kabastosan nga ang ginawa nila, di ba? Nakakasira sa reputasyon ngputing pugad dahil narin sila’y nasa loob ng pugad na puno nang ***, sabi nang isang inakay. Ang ginawa ng mga kalapating iyon ay di dapatbuntunan ng sisi dahil alam nating ang pasimuno ng lahat ay ang malinggawi ng inahin. Ang mga pangyayari ay nagpapatunay lamang ngdemokrasya, dugtong pa ng isang inakay. Inaamin kong gusto ko nang paalisin ang inahin sakanyang kinalalagyan pero kinakailangan pa rin itong gawin sa tamangparaan. Naging mainit na ang mga nangyayari ngayon sa putingpugad. Sa labas nito’y mga pabor at di pabor na mga ibon hinggil sapaglilitis sa inahin. Andiyan rin naman ang mga agilang naka-asul nginahin na nakabantay. Minsa nga’y nakita ko sila sa T.V. nagbatuhan atmay mga hindi nakisaling mga ibon pa ang nasaktan. Wawa, naman. Ang mga pangyayaring ito ay nagpamulat sa akinbilang isang mamamayang Pilipino sa isang katotohanan… na magiginghudyat sa lumalalang kaguluhan s Pilipias… Sino ba ang dapat sisihin?Ang mga tao sa lipunan?…. mga opisyales?.. Kung tutuusin, walangdapat sisihin kundi ang mga taong gahaman sa pera, mga taong walangpakialam kundi ang mabuhay sa maruming trabaho…


11:13 AM

|

---++---

Comments: Post a Comment

++::What is Pulse Circle?::++

Pulse Circle is the official web journal of Richard V. Diongson since May 2005. Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it! Enjoy! "++::Who's behind Pulse Circle?::++

Behind a typical average guy who has a typical average looks, easy rider, escape artist, junkie monkey and a home soul is a Richard Vallega Diongson, born under the twin sign (May 21, 1988), 19 years old and a Fourth year Bachelor of Science in Nursing student of the Paramedical Dept of Colegio de Kidapawan formerly North Cotabato Institute of Technology Inc. He is not likely to be considered very sociable but he is always willing to extend help in the community. He's doing fine in class. He loves blogging (he loves to blog and goes to Net Web with no particular thing in mind to blog about) and photography. He blogs depending on the availability of his schedule. Moreover, he loves to play dart. He's five feet and 5 inches tall, of medium built, black-haired, plain and ordinary.

He's hardworking and determined because he wants to accomplish his many aspirations in life. He's handling his course very challenging and in fact experiencing difficulties but he still handling it quite well. Email/ friendster- richard.diongson@gmail.com.

The guy has a life!


++::Archives::++

May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007

-----------------------+++-----------------------


++::Shout Box::++

-----------------------+++-----------------------


++::Blog Roll::++