<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29149472\x26blogName\x3dPulse+Circle\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/\x26vt\x3d1584745569547748448', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
;
WELCOME TO PULSE CIRCLE: [the.pulse_circle] version 2.1. , The official blog site of Richard V. Diongson... Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it!Enjoy!
Posted Thursday, July 28, 2005

SMB…Tagay na!!!Tabi-tabi po…
Matapos ang mga gawain sa sckul. Heto na naman ako’tpinasasaya ang buhay, pilit sinisigaw ang galit sa buong mundo. Masayayatang balikan ang mga nakaraan. At masaya rin yatang balikan ang mganakaraan. At masaya rin yatang maipalabas at maibahagi sa lahat angnangyayari sa buhay mo. Mahirap yatang ikimkim ang iyong galit sadibdib at baka ito’y puputok at magiging hudyat ng panibagong big-bang.Pasensya na kung ako’y nagiging harsh. Hayaan niyo na, di akobinibisita ng writer’s block. Eniwey, pinasasaya yata ng SMB ang buhayko. Tinuturuan niya akong magiging mahalaga. At lalongkapaki-pakinabang kung binabahagi sa iba. Halina’t sumama, makibahagi, makisama… Ihanda angmesa’t itagay ang SMB… Makibahagi at matuto. Tiyak matapos mo itongtikma’y maipapalabas mo aang gusto mong sabihin. Ikaw ri’y matuto sabawat tagay nito. Sa bawat bahagi ng iyong mga kasama. Sapagkat dito’ymalaman mong mahalaga ang bawat salita. Hindi masama ang ang magiging adik sa SMB? Sabi nganila, ito’y pampurga. Ngayon, alam ko nang ito’y totoo. Ang mganakimkim na bulati’y maipalalabas mo. Sa araw-araw, marami kangmalalaman at tiyak ikababago sa mga maling gawi… Natuto a ako. Ako’y nagpapasalamat, kung sino man ang pasimuno ngset-up na ito, ang paggawa ng SMB. Ang mga sangkap nito’ynakakapagpabago sa isipan mo at sa ibang tao.. Oo, alam kong matalinghaga para sa tao, kung anoyung masama, ay yun rin ang masarap. Opo masama ang SMB, pero yungserbesa. E, yung SMB na binabanggit ko sa artikulong ito’y Sarap MagBlog. Uulitin ko, “SMB is an acronym for Sarap Mag Blog”… Pasensya na…


11:06 AM

|

---++---

Comments: Post a Comment

++::What is Pulse Circle?::++

Pulse Circle is the official web journal of Richard V. Diongson since May 2005. Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it! Enjoy! "++::Who's behind Pulse Circle?::++

Behind a typical average guy who has a typical average looks, easy rider, escape artist, junkie monkey and a home soul is a Richard Vallega Diongson, born under the twin sign (May 21, 1988), 19 years old and a Fourth year Bachelor of Science in Nursing student of the Paramedical Dept of Colegio de Kidapawan formerly North Cotabato Institute of Technology Inc. He is not likely to be considered very sociable but he is always willing to extend help in the community. He's doing fine in class. He loves blogging (he loves to blog and goes to Net Web with no particular thing in mind to blog about) and photography. He blogs depending on the availability of his schedule. Moreover, he loves to play dart. He's five feet and 5 inches tall, of medium built, black-haired, plain and ordinary.

He's hardworking and determined because he wants to accomplish his many aspirations in life. He's handling his course very challenging and in fact experiencing difficulties but he still handling it quite well. Email/ friendster- richard.diongson@gmail.com.

The guy has a life!


++::Archives::++

May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007

-----------------------+++-----------------------


++::Shout Box::++

-----------------------+++-----------------------


++::Blog Roll::++